Baza wiedzy
W jaki sposób nauczyciel WF może wpierać ucznia mającego specjalne potrzeby edukacyjne?
Redakcja

Wielu nauczycieli wychowania fizycznego w swojej praktyce szkolnej spotyka uczniów, którzy z różnych względów doświadczają trudności w uczeniu się i prawidłowym funkcjonowaniu. Trudności te mogą przybierać postać zarówno dysfunkcji motorycznych, sensorycznych, poznawczych, w zakresie komunikacji, jak i objawów utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie emocjonalno-społeczne i/lub psychiczne, wpływających na jakość życia i pełnienie ról społecznych teraz i/lub w przyszłości. Zespół Ekspertów ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, powołany przez Ministra Edukacji Narodowej, określił, iż dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i rozwojowymi to te osoby, u których stwierdza się zagrożenie niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dysharmonie lub niesprawności mogące mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój.

Czytaj dalej
Trening motoryczny na lekcjach wychowania fizycznego
Redakcja

Trening motoryczny na zajęciach WF w znaczący sposób wpływa na rozwój uczniów, kształtując ich podstawowe cechy motoryczne – siłę, szybkość, koordynację ruchową i zwinność. Szybkościowe zdolności motoryczne występują w wielu dyscyplinach sportu, a w lekkoatletyce – biegach krótkich – w decydującym stopniu determinują rezultat sportowy. Kształtowanie szybkościowych zdolności motorycznych w szkoleniu sportowym uwarunkowane jest kilkoma czynnikami. Skuteczność treningu motorycznego zależy głównie od długości odcinków, przerwy wypoczynkowej i czasu wykonania zadania, który jest ściśle powiązany z długością pokonywanego odcinka.

Czytaj dalej
Zabawy ruchowe dla dzieci – jak podążać za trendami i zainteresować uczniów?
Redakcja

Uczniowie stanowią bardzo zróżnicowane środowisko społeczne. W zakresie poziomu sprawności fizycznej ta odmienność jest zauważalna nawet w odniesieniu do jednej klasy bądź grupy będącej w podobnym wieku. Niski poziom umiejętności ruchowych oraz zdolności motorycznych niektórych podopiecznych może być przyczyną niechęci wobec uczestnictwa w grach na WF. Utrudnienia w aktywności stanowią też problemy zdrowotne – astma, cukrzyca, alergie, choroby układu krążenia, a także wady postawy takie jak skolioza, kifoza czy lordoza. Niezrozumienie sytuacji dziecka z ograniczoną sprawnością wywołuje niejednokrotnie negatywne reakcje rówieśników. Krytyka ze strony kolegów i koleżanek z klasy może być przyczyną rezygnacji najsłabszych uczniów z uczestnictwa w zabawach ruchowych dla dzieci. Początkowe wycofywanie się z gry na WF prowadzi do długoterminowego zwolnienia lekarskiego. Nauczyciel powinien zapobiegać takim sytuacjom, interweniować w odpowiednim momencie, wyjaśniać sporne kwestie, wspierać najsłabszych i zachęcać ich do regularnych ćwiczeń. Zadaniem pedagoga i trenera jest również likwidowanie niechęci osób dotkniętych skoliozą i innymi wadami postawy do uczestnictwa w zajęciach z zakresu gimnastyki.

Czytaj dalej